رتبه تیم بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
١ سایپامهر کرج ١٠ ٧ ١ ٢ ٨+ ٢٢
٢ نفت محمودآباد ١٠ ۵ ٢ ٣ ۶+ ١٧
٣ گیتی پسند اصفهان ١٠ ۵ ٢ ٣ ۵+ ١٧
۴ شهرداری لاهیجان ١٠ ۴ ٢ ۴ ١+ ١۴
۵ شهرداری بهشهر ١٠ ٣ ٣ ۴    _ ١٢
۶ انتظام تهران ١٠  _ ٢ ٨ ٢٠- ٢


شهرداری لاهیجان