رتبه تیم بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
١ سایپا مهر کرج ٩ ۶ ١ ٢ ٣+ ١٩
٢ گیتی پسند اصفهان ٩ ۵ ١ ٣ ۵+ ١۶
٣ نفت محمود آباد ٩ ۴ ٢ ٣ ۵+ ١۴
۴ شهرداری لاهیجان ٩ ۴ ٢ ٣ ٢+ ١۴
۵ شهرداری بهشهر ٩ ٣ ٢ ۴    _ ١١
۶ انتظام تهران ٩  _ ٢ ٧ ١۵- ٢


شهرداری لاهیجان