چهارشنبه4/3/90ساعت16:30

 

 

 

 

 

 

 

شهرداری لاهیجان1-0گیتی پسند اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

نفت محمود آباد3-0 سایپا مهرکرج

 

 

 

 

انتظام1-5شهرداری بهشهر

 

 شهرداری لاهیجان