مهر کرج-8 بازی-19 امتیاز

گیتی پسند اصفهان-8 بازی-16 امتیاز

نفت محمود آباد-8 بازی-11 امتیاز

شهرداری لاهیجان-8 بازی-11 امتیاز

شهرداری بهشهر-8 بازی-8 امتیاز

انتظام تهران-8 بازی-2 امتیازشهرداری لاهیجان