چهارشنبه 4/3/90 ساعت 30/16

شهرداری لاهیجان – گیتی پسند اصفهان – تختی لاهیجان

نفت محمودآباد – مهر کرج – مجتمع نفت – محمودآباد

انتظام تهران – شهرداری بهشهر – 5 آذر تهرانشهرداری لاهیجان