مهر کرج1-0شهرداری لاهیجان

 

 

 

گیتی پسند اصفهان2-1 انتظام تهران

 

 

 

شهرداری بهشهر1-3نفت محمودآباد

 

 شهرداری لاهیجان