سوره الحدید پنجاه و هفتمین سوره در قرآن می باشد،

جالب اینکه ارزش کلمه الحدید به حروف ابجد 57 است،

عجیبتر اینکه کلمه ”حدید “ بدون الف و لام به حروف ابجد ۲۶ می باشد و 26 عدد اتمی آهن استسرگرمی