جمعه23/2/90ساعت16:30

 

شهرداری لاهیجان – انتظام تهران – تختی لاهیجان

 

شنبه 24/2/90

 

مهرکرج – شهرداری بهشهر – انقلاب کرج

 

نفت محمودآباد – گیتی پسند اصفهان – مجتمع نفت – محمودآبادشهرداری لاهیجان