رتبه تیم بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
  ١ گیتی پسند اصفهان ۵ ٣ ١ ١ ۵+ ١٠
  ٢ سایپا مهر کرج ۵ ٣ ١ ١ ٢+ ١٠
  ٣ شهرداری بهشهر ۵ ٢ ٢ ١ ٢+ ٨
  ۴ نفت محمودآباد ۵ ١ ٢ ٢ ٢- ۵
  ۵ شهرداری لاهیجان ۵ ١ ٢ ٢ ٣- ۵
  ۶ انتظام تهران ۵ _ ٢ ٣ ۴- ٢


شهرداری لاهیجان