یک شنبه11/2/1390ساعت16:30

شهرداری لاهیجان1-1 شهرداری بهشهر (تختی لاهیجان)

گل:یامین فلاح(لاهیجان)

سایپا مهر کرج0-1 گیتی پسند اصفهان

نفت محمود آباد2- 2انتظام تهرانشهرداری لاهیجان