هفته ی چهارم مرحله ی دوم دسته ی سوم

انتظام تهران0-1شهرداری لاهیجان

گل:سید عیسی سعادت

 شهرداری لاهیجان