برنامه ی کامل بازی های هفته سوم لیگ دسته سوم باشگاه های کشور گروه 1(شمال)

 سه شنبه30/1/1390ساعت16:00

شهرداری لاهیجان- مهر کرج(تختی لاهیجان)

انتظام تهران-گیتی پسند اصفهان(پنجم آذر تهران)

نفت محمود آباد- شهرداری بهشهر(مجتمع نفت محمودآباد)

منبع:روزنامه هدفشهرداری لاهیجان