به گزارش خبرگزاری مهر، خیابان‌های شهر سیاهکل این روزها مزین به پارچه نوشته‌های یکسان و هم‌رنگی است که در همه آن‌ها از نماینده پرتلاش این خطه تقدیر شده است.
این پارچه نوشته‌ها که همگی سبز فسفری هستند، در دو طرف خیابان اصلی نصب شده و برخی از آن‌ها متن مشترک دارند.
اغلب آن‌ها از سوی شورای اسلامی و دهیاری روستاهاست و البته در برخی از آن‌ها نام اهالی روستاها آمده است.